Copyright


Enligt upphovsrättslagen, ska vid användning av bild, fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100% av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer. 


English:

According to the copywright law the name of the photographer must always be given when using the picture. Failing to do so leads to the payment of 100% of founding fee or stock image price according to SFF:s recommendations.

Terms of sale


Alla filer och utskrifter är optimerade före leverans. Det betyder att jag tar bort eventuella defekter (vanligtvis sensordamm), rättar till horisonten och färgkalibrerar varje bild individuellt. Vid önskemål av extra retuschering kontaktar du fotografen. Du får använda mina bilder för alla icke-kommersiella ändamål som inte innebär att filerna distribueras fritt.


Jag ger dig också specifikt tillstånd att använda bilderna enl:


Att göra utskrifter för personligt bruk.

Att publicera på din personliga webbplats eller sociala medier

Du kan också dela dem med andra utan att bryta mot upphovsrätten. Du kanske vill göra det till ett gemensamt beslut att köpa de digitala bilderna och dela upp kostnaden.

 

VAD KAN JAG INTE ANVÄNDA BILDERNA FÖR?

Utan att först få tillstånd från fotografen får du inte:


Återförsälja bilderna.

Använda bilden för reklam.

Publicera bilden (Om du inte fått specifikt tillstånd enl. ovan)

Skicka in bilderna till tidningar, tidskrifter, förläggare eller lagerbyråer.


English:

All files and prints are optimized before delivery. This means that I remove any defects (usually sensor dust), straighten the horizon, and color-calibrate each image individually. If you wish extra re-touch you contact the photographer. You may use my images for any non-commercial purpose that does not involve freely distributing the files.

I also give you specific permission to use the images:


to make prints for personal use

to publish on your personal website or social media

You may also share them with other crew members without violating copyright. You might like to make it a joint decision to buy the digital images and split the cost.

 

WHAT CAN I NOT USE THE IMAGES FOR?

Without first obtaining permission from the photographer, you may not:


re-sell the images

use the image for advertising

publish the image (except as noted above)

submit the images to newspapers, periodicals, publishers or stock photo agencies.